Živnostník Bc. Miroslav Čeliga – MCi, Čajkovského 434/40, 949 11 Nitra, IČO: 46158961, DIČ: 1045839047, zapísaný v živnostenskom registri pod. č. 430-39552, bankové spojenie: Poštová banka, č. účtu: SK5065000000000012693553, (ďalej len „zhotoviteľ“) zverejňuje tieto Obchodné podmienky, ktorými sa riadi vo vzťahu ku svojim zákazníkom. Objednaním služieb e-mailom alebo poštou objednávateľ súhlasí s Obchodnými podmienkami zhotoviteľa.

1 Špecifikácia služieb

Cena poskytovaných služieb sa riadi cenovou ponukou vypracovanou pre objednávateľa, ktorá je garantovaná pri splnení dohodnutých podmienok. Medzi základné služby, ktoré zhotoviteľ poskytuje, patria:
1. Programovanie webových aplikácií.
2. Tvorba webových stránok.
3. Retušovanie digitálnych fotografií.
4. Prekladacie a tlmočnícky služby, vyučovanie  – anglický jazyk.

2 Objednávka a platobné podmienky

1. Zhotoviteľ pripraví a e-mailom zašle objednávateľovi pred objednaním diela cenovú ponuku so špecifikáciou ponuky, ak sa nedohodnú inak. Cena za dielo sa stanoví na základe kalkulácie podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ objednáva počítačové služby písomnou formou: pri osobnom stretnutí, e-mailom alebo poštou. Objednávka vykonaná e-mailom alebo poštou sa taktiež považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov služby, dátum vystavenia objednávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi poskytovateľom služby a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.
4. Po doručení objednávky zhotoviteľovi vzniká obchodný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa zhotoviteľ skontaktuje s objednávateľom. Overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre objednávateľa záväzná.
5. Celková cena za dielo môže byť vyššia len v prípade, že na diele boli vykonané práce, ktoré neboli súčasťou špecifikácie diela a boli vzájomne odsúhlasené. Štandardná doba splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry, ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak.

3 Termín zhotovenia diela

Vopred dohodnutý termín diela sa predĺži o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele, ak budú dôvodom nepredvídateľné okolnosti, ktoré nezapríčinil zhotoviteľ alebo z dôvodov, na ktoré zhotoviteľ nemá vplyv. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto okolnosti oznámi objednávateľovi do 3 dní od ich vzniku a do 3 dní mu oznámi ich pominutie. Tento režim platí aj v prípade nemožnosti riadneho postupu prác pre prekážky na strane objednávateľa.

4 Storno objednávky – odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ má právo stornovať objednávku – odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia jeho písomného prejavu na stornovanie objednávky – odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
2. Úhrada za stornovanie objednávky – za odstúpenie od zmluvy sa určí na základe stupňa rozpracovanosti projektu a to dohodou obidvoch zúčastnených strán, pričom zhotoviteľ má nárok na úhradu oprávnene vynaložených nákladov.
3. Po odovzdaní diela (ukončení projektu) má zhotoviteľ nárok na úhradu plnej výšky dohodnutej ceny diela.
4. Ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, prípadne od zmluvy formou objednávky (tzv. zmluvy na diaľku) z dôvodu, že objednávateľ porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, najmä pre neposkytnutie súčinnosti alebo nezaplatenie dohodnutej platby riadne a včas, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi storno poplatky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to nasledovne:
– ak k odstúpeniu dôjde po začatí prác na diele, má zhotoviteľ nárok na úhradu už vykonaných prác – max. na úhradu 50 % z dohodnutej ceny za dielo,
– ak k odstúpeniu dôjde po dátume spustenia testovacej prevádzky, má zhotoviteľ nárok na úhradu 75 % z dohodnutej ceny diela,
– ak k odstúpeniu dôjde po dátume odovzdania diela (ukončení projektu), má zhotoviteľ nárok na úhradu celej sumy dohodnutej ceny za dielo.

5 Práva zhotoviteľa diela

1. Zhotoviteľ diela má právo na zaplatenie dohodnutej ceny za vyhotovenie diela.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na všetkých ním vytvorených webových stránkach alebo počítačových aplikáciách zobrazovať vždy odkaz na svoju webovú stránku http://www.mci.sk/ a svoju obchodnú značku.
3. Zhotoviteľ má právo zrealizovanú webovú stránku (webovú vizitku alebo aplikáciu) zobrazovať medzi referenciami zrealizovaných webových diel na svojej webovej stránke alebo ju použiť na svoju propagáciu aj v inej reklamnej komunikácii, aj s uvedením ceny diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Zhotoviteľ má právo na odstúpenie od zmluvy o dielo v prípade, ak objednávateľ dodá v priebehu vyhotovovania stránky zadanej zhotoviteľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovo-obrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy alebo prezentácie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom, na ktorý majú byť použité:
a) porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je viazaná SR, alebo sú v rozpore s predpismi Európskej únie, alebo
b) ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi, alebo
c) poškodzujú dobré meno zhotoviteľa alebo iných osôb, alebo
d) propagujú utláčanie základných práv a slobôd skupín alebo jednotlivca, alebo
e) podnecujú národnostnú, náboženskú, alebo etnickú neznášanlivosť, alebo
f) propagujú zneužívanie návykových a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, alebo
g) propaguje extrémistické hnutia smerujúce k potlačovaniu základných práv a slobôd občanov, alebo
a) porušujú autorské a iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo boli získané porušením autorských, alebo iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.
5. Zhotoviteľ má ďalej právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ i napriek predchádzajúcej výzve porušuje tieto všeobecné obchodné podmienky. Objednávateľ je zodpovedný za škodu, ktorú porušením tejto zmluvy v čl. 5 bod 4, spôsobil zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo, ak objednávateľa vopred upozornil na možnú nezhodu softvéru (alebo iných komponentov) dodaných objednávateľom so softvérom či komponentov potrebnými na vyhotovenie, úpravu alebo zmenu stránky, v prípade, ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností webovej stránky alebo aplikácie, jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe stránky, a objednávateľ aj napriek upozorneniu na použití takého softvéru alebo komponentov naďalej trvá.
7. Webová stránka alebo webová aplikácia je počas doby vytvárania umiestnená v priestore subdomény zhotoviteľa, kde si objednávateľ môže priebežne kontrolovať postup vykonávaných prác.
8. Zhotoviteľ má právo začať pracovať na tvorbe objednanej webovej stránky až po dodaní všetkých potrebných podkladov od objednávateľa.

6 Povinnosti zhotoviteľa diela

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
2. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávateľ.
3. Zhotoviteľ je povinný po tom, keď objednávateľ zaplatí celkovú sumu uvedenú v zmluve o dielo, sprístupniť internetovú prezentáciu objednávateľovi na jeho webhostingu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr je povinný tak urobiť do 48 hodín od zaplatenia tejto sumy.
4. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu softvéru (alebo iných komponentov) dodaných od objednávateľa so softvérom, prípadne komponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie,dokončenie alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je povinný urobiť tak vždy, keď by použitie takých komponentov alebo softvéru narušilo funkčnosť stránky, úroveň alebo kvalitu jej vybavenia.

7 Práva objednávateľa

1. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky alebo počítačovej aplikácie.
2. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy alebo od zmluvy formou objednávky (tzv. zmluvy na diaľku), ak dodací termín na zhotovenie webovej stránky nebol dodržaný (okrem situácií uvedených v článku 5).

8 Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový alebo zvukovo-obrazový materiál, texty, popisy, obrázky, programy alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase. Zároveň je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele (napr. informácie o webhostingu, písomné povolenie majiteľov autorských práv a pod.).
2. Objednávateľ je povinný vecne zodpovedať otázky zhotoviteľa, reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v čo najkratšom možnom čase.
3. Objednávateľ je povinný uhrádzať faktúry v dohodnutom termíne.

9 Zodpovednosť za škodu

Vlastníkom zhotovovaných webových stránok alebo počítačových aplikácii je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody ku zhotoveným webovým stránkam alebo počítačovým aplikáciám prechádza na objednávateľa po odovzdaní diela objednávateľovi, ktoré bude objednávateľom potvrdené potvrdzujúcim e-mailom, prípadne podpísaním preberacieho (licenčného) protokolu. Objednávateľ týmto potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek, ktoré sú uvedené v špecifikácii webovej stránky alebo počítačovej aplikácie. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok a počítačových aplikácií, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.

10 Riešenie sporov

1. Právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že objednávateľ nie je občanom SR, nemá na jej území sídlo, bydlisko, ako aj v prípade, keď sa služba poskytuje mimo územia SR.
2. Vzájomné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú obe zmluvné strany povinné riešiť prednostne vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou.
3. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, sú obidve zmluvné strany oprávnené predložiť spor vecne a miestne príslušnému súdu.

11 Autorské práva

1. Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi obrázky, ilustrácie, texty alebo iné podkladové materiály na zhotovenie diela, je povinný k nim tiež zaobstarať a zhotoviteľovi na požiadanie preukázať súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto práv samotný objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade použitia takýchto materiálov pri vykonaní diela nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije len také materiály (softvér, obrázky), ku ktorým vlastní autorské práva , alebo na použitie ktorých získal súhlas od vlastníkov autorských práv,  alebo tvz. „open source“ softvér.

12 Ochrana údajov

1. Všetky údaje, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytne, sú považované za dôverné. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám bez súhlasu objednávateľa.
2. Objednávateľ týmto dáva súhlas na používanie jeho osobných údajov v rozsahu nutnom na uzatvorenie zmluvy o dielo.

13 Záruky

1. Zálohy dát webovej stránky alebo webovej aplikácie si musí objednávateľ zabezpečovať vo vlastnom záujme sám.
2. Po prevzatí webovej stránky alebo počítačovej aplikácie na základe preberacieho protokolu alebo na základe súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade tzv. zmluvy na diaľku, patrí objednávateľovi právo na dôkladné otestovanie prezentácie, najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas testovacej lehoty bezplatne na vlastné náklady a v čo najskoršom možnom čase opraviť. Výnimku tvoria iba chyby spôsobené programami, prezentáciami alebo zvukovými, zvukovo-obrazovými záznamami dodanými objednávateľom za účelom zhotovenia stránky a chyby a nedostatky, ktorých odstránenie by predstavovalo porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva.
4. Záručná doba na zhotovenú webovú stránku alebo aplikáciu je 24 mesiacov. Začína plynúť deň nasledujúci po uplynutí 30-dňovej testovacej doby, ktorej koniec zhotoviteľ vyznačí v preberacom protokole, (v prípade tzv. zmluvy na diaľku jej koniec bude odsúhlasený v potvrdzujúcom e-maile).
5. Akékoľvek ďalšie požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu alebo úpravu, či na programové vybavenie, zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, zvukovo-obrazových záznamoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí 30-dňovej lehoty, budú posudzované ako nová objednávka na zmenu alebo úpravu stránky.
6. Záručná doba sa nevzťahuje na softvér, fotografie, prezentácie, animácie, zvukové záznamy a zvukovo-obrazové záznamy dodané objednávateľom zhotoviteľovi na účel vyhotovenia, aktualizácie alebo zmeny stránky, záručná lehota sa ďalej nevzťahuje na zmeny, ktoré boli vykonané v softvérovom vybavení servera, na ktorom je webová stránka umiestnená.

15 Iné dojednania

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zo strany zmluvného partnera, v žiadnom prípade nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
3. Ak objednávateľ poruší tieto všeobecné obchodné podmienky a tiež najmä v prípade, ak v dohodnutom termíne neuhradí dohodnutú cenu, je zhotoviteľ oprávnený bez dodatočného upozornenia v termíne po 1 týždni od splatnosti faktúry zneprístupniť objednávateľovu webovú stránku alebo webovú aplikáciu. Ak objednávateľ po dodatočnej úhrade faktúry opätovne požiada zhotoviteľa o zverejnenie stránok, je povinný uhradiť zhotoviteľovi s tým vzniknuté náklady.

16 Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 29. 6. 2012.

V Nitre, dňa 22. 6. 2012

Bc. Miroslav Čeliga